ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

ตั้งแต่   พ.ศ.2484 – ปัจจุบัน

 

         1.  นายสำเภา              ทองคำ            ครูใหญ่            พ.ศ.2484 – 2485

         2.  นายแสวง              แดงลิ่ม            ครูใหญ่           พ.ศ.2485 – 2486

         3.  นายผล                 เพชรแดง         ครูใหญ่           พ.ศ.2486 – 2487

         4.  นายขจิต               สังขโกวิท         ครูใหญ่            พ.ศ.2487 – 2489

         5.  นายพินิจ               ชินประดิษฐ์      ครูใหญ่           พ.ศ.2489 – 2496

         6.  นายสถาพร             สุนทรเกตุ         อาจารย์ใหญ่     พ.ศ.2496 – 2517

         7.  นางรัชนีกร             เย็นเยือก         ผู้อำนวยการ     พ.ศ.2517 – 2524

         8.  นายสุพัฒน์             ทรงศรีเจริญ      ผู้อำนวยการ     พ.ศ.2524 – 2527

         9.  นางชลอศรี             รัตนพฤกษ์        ผู้อำนวยการ     พ.ศ.2527 – 2532

        10. นายวุฒิ                 วิรมย์รัตน์        ผู้อำนวยการ     พ.ศ.2532 – 2542

        11. นายประพจน์          ทองบุ             ผู้อำนวยการ     พ.ศ.2542 – 2546

        12. นางสาวประภา        กิตตินานนท์      ผู้อำนวยการ     พ.ศ. 2546 -  2548

        13. นางณิภารัตน์                     เลิศอริยกฤต      ผู้อำนวยการ     พ.ศ. 2548 -  2550

        14. นางเสาวนีย์            เสือพันธ์          ผู้อำนวยการ     พ.ศ. 2550 -  2555

        15. ดร.อณิยา               นุชสำเนียง       ผู้อำนวยการ     พ.ศ. 2555 –  ๒๕๕๘

        ๑๖. ดร.จิระพันธ์            นามชวัด                   ผู้อำนวยการ     พ.ศ. 2558 –  2559

        17. นางจิราพร             ปทุมเทวาภิบาล  ผู้อำนวยการ     พ.ศ. 2559 –  ปัจจุบัน

         


                                


 

      spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.