<<คณะผู้บริหารโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์>>
---------------------------------------------------------------------------------   


   นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

  

   

นางสาวสุทธิรัตน์ ฉัตรทิพา 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ


   

 


  นางภิญญาดา  โมงนาที

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นายราชัญ  หาญเทพ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
 

ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ  หมั่นสุจริต

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

 
     


 spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.