>>มาตรการส่งเสริม<<


       
                   กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                                              สมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี                                      ...............................................................................


                 >>เป้าประสงค์  (Goal)<<
    1. ผู้เรียนมีคุณภาพและมีความรู้ตามหลักสูตรกำหนด
    2. ครู บุคลากร และผู้เรียนมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี
    3.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
    4.ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ
    5. ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษา ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
    6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                                 ...............................................................................
               >>ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนม<<


  1. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
  2. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  3.  พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ
  4.  พัฒนาทางภาษาและเทคโนโลยี
  5. ประสานความร่วมมือ

 

   ...............................................................................
  >>คุณลักษณะอันพึงประสงค์<<

                      1.   รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
                      2.   ซื่อสัตย์ สุจริต
                      3.   มีวินัย
                      4.   ใฝ่เรียนรู้
                      5.   อยู่อย่างพอเพียง
                      6.   มุ่งมั่นในการทำงาน  
                      7.   รักความเป็นไทย              
                      8.   มีจิตสาธารณะ


          คุณลักษณะของคนดีที่พึงประสงค์ ของโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ (คนดี ศรีไทยนิยมฯ)

    1. แสดงออกอย่างชัดเจน  ในเรื่องของความรักชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์
    2. มีวินัย  สามารถปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้อย่างเคร่งครัด
    3. มีความกระตือรื้อร้นในการแสวงหาและใช้ข้อมูล  ข่าวสารต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
    4. รู้จักเก็บออม  และใช้จ่ายอย่างประหยัด  หรือ เหมาะสมตามสภาพของตนเอง
    5. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  และผู้อื่นทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม
    6. รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม

   “ รักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างประหยัด  ซื่อสัตย์  รู้จักแก้ปัญหา ”

 
 spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรรม :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.