<<คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์>>

           

ลำดับที่

ชื่อ - นามสกุล

กรรมการในฐานะ

ตำแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายประทีป     เกื้อสกูล
นางรัชนีกร      เย็นเยือก
นายสายัณต์    จันทร์เหมือนเผือก
นางศิริมนต์      เกษมสุข
นางสาวณัฐจิรา เสนา
นายสมเกียรติ  เลาหเรืองชัยยศ
นายอิสรากร    สุวรรณทิพย์
นายสุรศักดิ์     เติมศรีทอง
พระธรรมเจติยาภิมณฑ์
นายปรีชา       กสิวรเศรษฐ
นายสุริยา       จันทร์เหมือนเผือก
รศ.ดร.ทวี       ทวีวาร
นายพรชัย       พิทักษ์วานิชอุดม
นายสมพงษ์     วชิราวุฒิชัย
นางจิราพร  ปทุมเทวาภิบาล

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรปกครองฯ
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนศิษย์เก่า
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรศาสนาฅ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

 

                           

 


 

      spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.