ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

    โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 48  ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร   มีเนื้อที่  13 ไร่2 งาน 51 ตารางวา  ก่อตั้งเมื่อวันที่  24  มิถุนายน  2484  โดยความอนุเคราะห์จากบริษัทไทยนิยมพานิช จำกัด เป็นผู้ให้ทุนในการก่อสร้าง เริ่มแรกสังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  ต่อมาปี พ.ศ.2512  ขยาย  การสอนเพิ่มในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 และโอนเข้าสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2515 ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีห้องเรียนทั้งสิ้น 90 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน 2,936 คน ข้าราชการครู  129 คน พี่เลี้ยงเด็ก 12 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน พนักงานอาคารสถานที่ 11 คน พนักงานทั่วไป   1 คน

            

spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.