วิสัยทัศน์(Vision)

ภายในปี 2561  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีมาตรฐาน  สืบสานประชาธิปไตย ก้าวไปพร้อมเทคโนโลยี  ชุมชนดีมีส่วนร่วม รวมใจเชิดชูสถาบัน สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ประชาคมอาเซียน


   พันธกิจ(Mission)

1. ส่งเสริมและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีมาตรฐาน และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษานโยบายของกรุงเทพมหานครและความต้องการของชุมชน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาทางการใช้เทคโนโลยี

3.  ส่งเสริมคุณธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย  12 ประการ  เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

4.  ปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีจิตสาธารณะ

5.  พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

6.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 spaceim
Home ::    เกี่ยวกับโรงเรีย :: ข่าวกิจกรร :: Webboard


www.thainiyom.ac.th Copyright 2012 All right reserved.